Cenacle Sisters Support nha tinh tam

 
 

 

       Site Search:
   

 
Search Our Site

Le Thi Thanh Retreat House (LTTRH) is dedicated to host and nurture people spiritually, who pause to reflect and discover the experience of the Incarnate God in our own cultures, and meaning in daily life.

Nhà Tĩnh Tâm và Huấn Luyện Lê Thị Thành được thánh hiến để tiếp đón và vun trồng tu đức cho mọi người, dành cho những ai muốn có giờ hồi tâm và khám phá những cảm nghiệm về Thiên Chúa Nhập Thể trong văn hoá của ḿnh cũng như ư nghĩa cuộc sống mỗi ngày.

 We follow the model of Saint Le Thi Thanh. She represents the Vietnamese Martyrs’ spirituality, which is lived out in ordinary lives. She nurtured her family, including her two sons and four daughters, even after they got married. She hosted religious leaders, male and female, local and foreign, and for that she was imprisoned to death. She always shared with the poor what she had.

Chúng ta theo gương Thánh Nữ Ane Lê Thị Thành, một mẫu gương tiêu biểu cho nền tu đức các Thánh Tử Đạo Việt Nam giữa đời thường. Bà săn sóc gia đ́nh gồm có hai trai và bốn gái , ngay cả sau khi họ đă lập gia đ́nh. Bà ân cần tiếp đón các vị giảng đạo, nam cũng như nữ, địa phương cũng như ngoại quốc; và kết quả là bà bị bắt và chết rũ trong tù. Bà Thánh luôn chia sẻ những ǵ ḿnh có cho mọi người.

  Faith: God is the director; the Eucharist is our center.

Respect: We honor the way God currently work with each individual in their own religion and situations.

Hospitality is lived out in the way we treat each individual who enter the retreat house.

Collaboration is supported widely: with various programs, denominations, and faiths; with all religious orders and lay people;

Enculturation: The Incarnate God blesses different cultures with different graces, which are celebrated and shared; in particular, we learn, live and share our Vietnamese culture.

  Đức tin: Thiên Chúa là thầy dẫn đường; Bí tích Thánh Thể là tâm điểm cuộc sống.

  Kính trọng: Chúng ta đề cao đường lối Thiên Chúa làm việc liên tục với từng cá nhân qua tôn giáo và hoàn cảnh riêng biệt mỗi người.

  Hiếu khách: Được thể hiện qua cung cách chúng ta ứng xử với từng người khi họ bước vào nhà tĩnh tâm.

  Tinh thần cộng tác được cổ vơ rộng răi: trong các chương tŕnh tĩnh tâm và huấn luyện, giữa các tôn giáo và niềm tin khác nhau, qua các nghi thức tôn giáo và tập tục của mọi tín hữu.

 Hội nhập văn hoá: Thiên Chúa Nhập Thể chúc phúc cho mọi văn hoá cá biệt với nhiều ân sủng khác nhau, qua đó chúng ta cử mừng và chia sẻ; đặc biệt là, chúng ta học hỏi, chung sống và chia sẻ văn hoá Việt Nam.